in Wordpress

WordPress: Khắc phục lỗi sai link khi chuyển domain

Công việc thông thường khi chuyển web wordpress sang domain khác như sau:

  1. Nén code – upload lên host mới
  2. Dump SQL và Execute SQL file trên host mới

Vấn đề ở đây là các link của wordpress vẫn còn trỏ đến domain cũ, cách khắc phục đơn giãn như sau:

Vào phpmyadmin, chạy các lệnh SQL sau để thay old_domain.com thành new_domain.com

UPDATE `wp_posts`
SET `post_content` = REPLACE( `post_content` , 'old_domain.com', 'new_domain.com' );
UPDATE `wp_posts`
SET `guid` = REPLACE( `guid` , 'old_domain.com', 'new_domain.com' );
UPDATE `wp_options`
SET `option_value` = REPLACE( `option_value` , 'old_domain.com', 'new_domain.com' );
UPDATE `wp_postmeta`
SET `meta_value` = REPLACE( `meta_value` , 'old_domain.com', 'new_domain.com' );

 

Write a Comment

Comment