in Wordpress

WordPress: Cấu hình Multisite trên Cpanel sử dụng subdomain

Tính năng Multisite của WordPress cho phép tạo nhiều site con trên site chính đã cài WordPress, sử dụng subdomain có thể làm website của bạn nhìn chuyên nghiệp hơn. Đã có nhiều bài viết hướng dẫn cài đặt và cấu hình Wordpress Multisite, bài này tập trung giản quyết vấn đề lỗi không thể sử dụng Wordpress Multisite dạng subdomain đối với Cpanel hosting.

Thông tin

Domain: my_domain.com (IP: 123.123.123.123)

Thư mục wordpress: /public_html

Thiết lập Wildcard DNS cho tên miền, quan trọng bước tạo subdomain

Thêm record cho domain: loại A, tên *, trỏ đến domain IP 123.123.123.123

Tạo subdomain trong Cpanel: tên *, trỏ đến thư mục wordpress /public_html

Cài đặt và cấu hình WordPress Multisite bình thường

Thêm vào file wp-config.php

define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

Thiết lập trong Wordpress Admin

  • Tắt tất cả Plugin (Chọn hết plugins / Bulk actions: Deactivate / Apply)
  • Tools / Network Setup: chọn Sub-domains / Nhập các thông tin khác / Install

Cập nhật wp-config.php.htaccess theo thông tin wordpress cung cấp, ví dụ:

// thêm vào wp-config.php

define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'my_domain.com');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
# Thay thế đoạn nằm giũa "Begin WordPress" và "End WordPress" trong file .htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Như vậy là đã xong bước cài đặt và cấu hình Wordpress Multisite, các bước tạo và quản lý site các bạn có thể ‘google’ thêm.

Write a Comment

Comment