in Wordpress

WordPress: Theme-Check – plugin kiểm tra wordpress theme của bạn

Theme-Check là một plugin của WordPress dùng kiểm tra wordpress theme theo cách không thể đơn giản hơn. Plugin này sẽ scan theme của bạn để chắc chắn rằng nó cập nhật những tiêu chuẩn mới nhất về theme của WordPress, tất cả các phép kiểm tra đó cũng tương tự như khi bạn submit một theme lên WordPress.org.

Write a Comment

Comment