in Mac OS X, Wordpress

Mac OS X: Thiết lập MAMP Pro host cho môi trường phát triển WordPress Multisite dạng subdomain

Mac + MAMP Pro là môi trường phát triển yêu thích của tôi. Cài đặt WordPress trên MAC khá đơn giãn, tuy nhiên nếu muốn phát triển dự án web có sử dụng Multisite cần thêm một số bước thiết lập.

Việc cài đặt và cấu  hình Wordpress Multisite dạng subdomain thực hiện bình thường, ví dụ site chính: wp.dev và site con: site1.wp.dev

Thêm tham số Additional parameters for <VirtualHost> của wp.dev trong  MAMP Pro như sau:

Screen Shot 2016-08-02 at 10.48.28 SA

Thêm vào file /etc/hosts

127.0.0.1 site1.wp.dev

Sửa file hosts trên Mac có thể thực hiện bằng cách không thể đơn giãn hơn nếu sử dụng công cụ miền phí Hostbuddy.

Happy Coding!

Write a Comment

Comment