in Mac OS X, PHP

Mac OS X: Fix lỗi lệnh pecl install khi sử dụng PHP của MAMP Pro

Khi cài các PHP extensions bằng lệnh pecl install  trên Mac OS X trong trường hợp sử dụng MAMP Pro có thể không thực hiện được do lỗi thiếu PHP source code.

Bởi vì trong các phiên bản PHP của MAMP Pro không bao gồm source code, do đó chúng ta phải tự thêm vào, các bước tiến hành như sau:

Thời điểm hiện tại, tôi đang sử dụng MAMP Pro 3.5.2, phiên bản PHP cao nhất 7.0.8

  • Download PHP 7.0.8 source code từ php.net
  • Giải nén file php-7.0.8.tar.gz, được thư mục php-7.0.8
  • Copy thư mục php-7.0.8 trên vào /Applications/MAMP/bin/php/php7.0.8/include
    (nếu chưa có include thì tạo mới)
  • Đổi tên php-7.0.8 thành php
  • Cấu hình source code:
cd /Applications/MAMP/bin/php/php7.0.8/include/php
./configure --without-iconv

OK, bây giờ thử lại các lệnh pecl install …

Write a Comment

Comment