WordPress: Cấu hình Multisite trên Cpanel sử dụng subdomain

Tính năng Multisite của WordPress cho phép tạo nhiều site con trên site chính đã cài WordPress, sử dụng subdomain có thể làm website của bạn nhìn chuyên nghiệp hơn. Đã có nhiều bài viết hướng dẫn cài đặt và cấu hình Wordpress Multisite, bài này tập trung giản quyết vấn đề lỗi không thể sử dụng Wordpress Multisite dạng subdomain đối với Cpanel hosting. Continue reading